آگهی‌های مربوط به خرید زمین و باغ

فروش

فروش زمین ۲۱۰۰۰ متری در شهرک نمک آبرود

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 124
متراژ زمین: ۲۱,۰۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۳۰۰ متری قابل تفکیک در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 121
متراژ زمین: ۲,۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۸۰ متری در متل قو – خیابان توسکا

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 120
متراژ زمین: ۲۸۰ متر مربع
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در متل قو -خیابان قشقایی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 119
متراژ زمین: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۳۰۰ متری با ۱۷۰ متر جواز ساخت در کلار آباد

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 116
متراژ زمین: ۳۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش دو قطعه زمین ۵۰۰ متری در متل قو- جنگلی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 111
متراژ زمین: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش ۱۲ قطعه زمین ۴۵۰ متری در متل قو-جنگلی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 110
متراژ زمین: ۴۵۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۷۶ متری در متل قو- شهرکی- با بنای احداثی قدیمی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 109
متراژ زمین: ۳۷۶ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری یک قطعه زمین ۳۷۸ متری در متل قو – تیله کنار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 108
متراژ زمین: ۳۷۸ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۶۰۰ متری در متل قو – شهرک گلسار

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 107
متراژ زمین: ۶۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۲۷۵ متری تجاری – مسکونی در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 103
متراژ زمین: ۲۷۵ متر مربع
قیمت‌کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۰۰ متری در متل قو- اسب چین-شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 101
متراژ زمین: ۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۹۴۴۰ متری قابل تفکیک در متل قو – اسب چین

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 100
متراژ زمین: ۹,۴۴۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۵۰۴ متری در متل قو

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 99
متراژ زمین: ۵۰۴ متر مربع
قیمت‌کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۳۹۵ متری با ۱۸۰ متر پروانه ساخت در کلارآباد – خوشامیان

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 96
متراژ زمین: ۳۹۵ متر مربع
قیمت‌کل: ۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش یک قطعه زمین ۷۰۰ متری در متل قو- شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 95
متراژ زمین: ۷۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش فوری ۳ قطعه زمین ۲۶۰ متری در متل قو- سی سرا (شهرکی)

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 94
متراژ زمین: ۲۶۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین در متل قو – شهرکی

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 91
متراژ زمین: ۳۱۵ متر مربع
قیمت‌کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ۸۰۰ متری در متل قو – خیابان دریا گوشه

شهر: متل‌قو شماره‌آگهی: 90
متراژ زمین: ۸۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش

فروش زمین ساحلی ۲۵۰۰ متری در کلارآباد

شهر: کلارآباد شماره‌آگهی: 79
متراژ زمین: ۲,۵۰۰ متر مربع
قیمت‌کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان